Historie a činnost klubu

Letecký historický klub Plzeň, o. s. (dále jen »LHK«) byl oficiálně zapsán do registru ekonomických subjektů ČSÚ a MV dnem 15. 6. 1992. Více se dozvíte v následujícím článku....

, ale již v dobách totality se jeho nejaktivnější členové zabývali mapováním historie čs. letectva od jeho vzniku na našem území, a spolu s tím hojně (byť tajně) navštěvovali i jednotlivé letce a jejich rodiny a za jejich pomoci shromažďovali fakta, listinné i dokumentační materiály, fotografie a zejména zaznamenávali přímé vzpomínky účastníků bojů za národní osvobození v těžkých dobách 2. světové války. Nešlo jen o piloty Plzeňského kraje, ale i příslušníky pozemních leteckých sil (mechaniky, zbrojíře aj.), zkrátka všechny, kteří nasazovali své životy v rámci Royal Air Force ve Velké Británii či na východní frontě a narodili se nebo působili v regionu Západních Čech.

Díky nim a později ve spolupráci se znovuobnoveným Svazem letců ČR vzniklo mnoho pamětních a pietních míst, která si dnes de facto již s určitou samozřejmostí každoročně ve velkém připomínáme při oficiálních oslavách osvobození a v menším měřítku pak celoročně např. v rámci životních jubileí či výročích válečných operací jednotlivých účastníků i celých posádek (zejména USAAF). Hlavně funkcionáři našeho klubu ať již sami nebo za pomoci výše uvedených složek mnohdy s nemalým lidským i administrativním nasazením realizovali či teprve připravují nejrůznější projekty, podílejí se na uctění památek i formou zhotovení pamětních desek po celém regionu nebo pořádáním kulturně-vzpomínkových akcí pro veřejnost, výstav apod.

K běžné činnosti LHK patří také náležité vzdání úcty dosud žijícím letcům při oslavách narozenin, ale také náležitá spoluúčast při doprovodech na jejich poslední cestě. Nejen tyto povinnosti s sebou přinášejí nemalé finanční výdaje, na něž mnohdy sotva postačují jednotlivé příspěvky zejména ze strany městských částí.

LHK rovněž průběžně (v případě potřeby či větších projektů) spolupracuje s ostatními obdobně zaměřenými neziskovými organizacemi jako je např. Český svaz bojovníků za svobodu, Čs. obec legionářská, Svaz PTP, Konfederace politických vězňů apod., ovšem také s českou armádou či různými vojenskými veteránskými institucemi.

Hlavní prioritou LHK tedy obecně zůstává udržování hrdinného odkazu čs. letců, mapování historie s tím spojené, shromažďování a ucelování získaných materiálů a další s účelem působit v oblastech tradic čs. vojenství i osvěty (pro mladou generaci) a obnovy paměti národy pro ty, kteří již zapomněli nebo nemohou pamatovat události v historických kontextech od vzniku Československa, období 1. republiky, 2. sv. války, ale i desetiletí totalitního temna.

V tomto směru se pravidelně každý měsíc (kromě prázdninového období) konají schůze, kde se probírá poslední uskutečňovaná činnost a stanovují nové úkoly, jež je třeba průběžně plnit a poté se komplexně hodnotí výsledky.

Jak dosud žijící (v našich řadách zpravidla bohužel již jen pováleční letečtí veteráni), tak i mladší generace získaná z řad fanoušků aviatiky nebo dosavadníchh příslušníků letectva, dochází do škol na besedy, kde poutavou a nenásilnou formou přímou cestou doplňují nedostatky v učebních osnovách, které se setkávají s upřímným zájmem, protože jsou doplňovány ukázkami dobových artefaktů jednotlivých účastníků, fotografiemi či dokumentárními záběry při promítání. V nemalé míře zde působíme formou osvěty a udržování paměti národa.

Každoročně se také v rámci přátelských pozvání coby VIP hostů od leteckých organizací celé České republiky LHK spolu se Svazem letců ČR – odbočkou č. 4 gen. Ant. Lišky účastní leteckých dnů či jiných veřejných projektů, kde probíhají nejen přátelská setkání členů odboček, kteří se již dlouho nesetkali, ale také se zde pro veřejnost uskutečňuje výše specifikovaná osvětová činnost. Je to nejen nákladné na dopravu, na níž se všichni skládáme z vlastních zdrojů, ale i na fyzickou a psychickou kondici. Zejména pro ty starší, jichž je bohužel většina. A opět se zde dokumentuje historie, navazují nové kontakty i jen třeba vzpomíná na různé události a dramata v dobách jejich služby, a to i se zahraničními posádkami zástupců letectva, umělci, veterány, historiky i hromadnými sdělovacími prostředky, zkrátka všemi, kteří se zde prezentují nebo prezentovat chtějí. V posledních letech se tyto akce využívají i pro autogramiády publikací našich členů z oboru letectví.

Poslední legislativní změnou po návrhu předsednictva a jeho následném jednomyslném schválení všemi členy bylo dnem 12. 9. 2013 přejmenování našeho LHK na »Letecký historický klub gen. Jana R. Irvinga Plzeň, o. s.«. Je to pocta, ale pro nás všechny ještě větší závazek do budoucna.

Iveta    I R V I N G O V Á,

j e d n a t e l k a